UEFA F.Bahçe ve Trabzonspor’un başvurularını reddetti

Mark Zuckerberg, neden hep aynı tişörtü giyiyor?

Ölen kızı için kitap yazacak

Mahsun Sarıgül ve Ali Sürmeli ‘Mucize’ için Bolu’da

Hatice Aslan’ın gençlik sırrı

Magazin 27 Kasım 2014
293
Si­ne­ma, ti­yat­ro ve di­zi­le­rin ara­nı­lanoyun­cu­la­rı ara­sın­da yer alan Ha­ti­ce As­lan, her za­man form­da ol­ma­sıy­la dik­kat çe­ki­yor. Fit bir vü­cu­da sa­hip ol­mak için bü­yük bir ça­ba sarf et­me­di­ği­ni söy­le­yen As­lan, “Sa­de­ce es­ki usul ka­dın­lar gi­bi ya­şı­yo­rum. Ev­de ça­ma­şır­dan te­miz­li­ğe, ütü­den ye­mek pi­şir­me­ye ka­dar her işi ken­dim ya­pı­yo­rum. Gü­nü­müz ça­lı­şan mo­dern ka­dın pro­fi­lin­den uza­ğı­m” di­ye ko­nuş­tu.
 
RESTORANDA YEMİYORUM”
 
Bes­len­me­si­ne de dik­kat et­ti­ği­ni be­lir­ten ün­lü oyun­cu, “Ha­zır yi­ye­cek­ler­den uzak du­ru­yo­rum. Res­to­ran­lar­da ye­mek ye­me­me­ye ça­lı­şı­yo­rum. Mut­fak­ta ol­ma­yı çok se­vi­yo­rum. Man­tı, yap­rak sar­ma, aşu­re yap­ma­yı çok se­vi­yo­rum. Bun­lar ki­lo al­dır­maz. Nor­mal por­si­yon­da yer­se­niz hiç­bir şey ki­lo al­dır­maz“ de­di.
 
Kı­sa sü­re ön­ce rol al­dı­ğı di­zi rey­ting­le­re kur­ban olan Ha­ti­ce As­lan, sek­tör hak­kın­da öze­leş­ti­ri­de bu­lun­du. Ün­lü oyun­cu, “Di­zi­ler de­vam­lı tek­ra­ra dü­şü­yor. Ye­ni ko­nu­lar üre­ti­le­mi­yor. Ame­ri­ka­’yı ye­ni­den keş­fet­me­ye ge­rek yok. Ba­şa­rı­lı ol­mak için 40 da­kikaya düşürülmeli dedi…
Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.

Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapın.


%d blogcu bunu beğendi: